Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť katozuz s.r.o., IČO:07559623, zapísaná u Krajského súdu v Ostrave spisová značka C 76106

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov.

 1. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a obchodných podmienok, nikdy neposkytne osobné údaje do tretích krajín, ani ich nezneužije na iný účel ako je plnenie objednávky z tohto eshopu.

 1. Prevádzkovateľ spracováva za účelom

 • Údaje pre newsletter servis


Pri prihlásení do nášho newsletter-servisu z hlavnej stránky www.lacneledky.sk budú Vaše údaje (t.j. e-mailová adresa, meno a priezvisko) spoločnosťou katozuz s.r.o. použité na marketingové účely pre zasielanie emailu o novinkách spoločnosti a nových produktov. Spracovanie je na základe Vášho súhlasu. Použitie údajov končí Vašim odhlásením sa z newslettter-servisu. Odhlásenie z newsletter-servisu môžete vykonať kedykoľvek, a to buď prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu
info@lacneledky.sk alebo prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je obsiahnutý v newslettre a slúži na tento účel.

 • Údaje pre zákaznícky účet a marketingové účely


Pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie „registrácia zákazníka“ budú vaše údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a e-mailová adresa uložené v zákazníckej databáze spoločnosti katozuz s.r.o.. Spracovanie je na základe Vášho súhlasu. Ako zákazník ste oprávnený kedykoľvek požadovať vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu.


Pokiaľ ste pri zriadení zákazníckeho účtu poskytli súhlas so zasielaním reklamných informácií - newsletteru, použije spoločnosť katozuz s.r.o. Vami zadané údaje pre marketingové účely len svojej spoločnosti. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho s účinkami do budúcna kedykoľvek odvolať.

Pre plnenie objednávky z eshopu sa zhromažďujú tieto osobné údaje: Meno,priezvisko,adresa doručenia objednávky, fakturačná adresa,ičo,dič a telefónne číslo.

 1. Doba uchovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr do ukončenia, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

 1. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa .

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: 


GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13,Lieskovec 962 21, IČO: 36 624 942, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro. Vložka č. 9084/S,


a


Slovenská pošta, a. s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, , Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S-Zbl

 1. Práva dotknutých osôb:

 1. ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedenej emailovej adresa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol predtým daný pred jeho odvolaním, Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese info@lacneledky.sk alebo písomne na adresu sídla.

 2. dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

 1. dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi.

 1. dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 1. Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel ​​spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

 • uplatnenie práva na informácie,

 • plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

 • uplatnenie právneho nároku

 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 1. Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@lacneledky.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421904153667 pre SR a +420608653297 pre ČR alebo písomne na adrese katozuz s.r.o. Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.